PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společnosti Eckes-Granini Austria GmbH

Stav únor 2024

Společnost Eckes-Granini Austria GmbH (dále jen „Eckes-Granini“) provozuje webové stránky (dále jen „webové stránky“) dostupné pod doménou „www.granini.cz, jakož i mobilní aplikace v rámci externích online prezentací, jako jsou profily na sociálních sítích (dále společně jen „online nabídka“). V následujícím textu vás informujeme o shromažďování osobních údajů při používání těchto webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vás osobně týkají, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

Odpovědný orgán podle čl. 4 č. 7 GDPR je:

společnost Eckes-Granini Austria GmbH, Pummerinfeld 1b, 4490 St. Florian, Rakousko

info@eckes-granini.com

Na tuto adresu je třeba zasílat všechny žádosti o informace, opravy a výmazy, námitky nebo odvolání souhlasu, uplatnění práva na omezení zpracování nebo práva na přenositelnost údajů, jakož i připomínky nebo dotazy uživatele týkající se ochrany údajů.

Vaše údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s ustanoveními právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG) a případně také se zákonem o ochraně údajů v telekomunikacích (TTDSG), jak je podrobněji popsáno níže.

Zpracování osobních údajů se provádí na základě následujících právních základů GDPR.  Pokud jsou v jednotlivých případech relevantní specifičtější právní základy, budeme vás o nich informovat v prohlášení o ochraně osobních údajů.

•                  Pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel nebo účely – souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) GDPR).

•                  Pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení předsmluvních opatření – plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO).

•                  Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje – právní povinnost (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. c) GDPR).

•                  Pokud je zpracování nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany a nepřevažují nad nimi zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů – oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR). 

1. Shromažďování osobních údajů pro informační účely

(1) Pokud používáte webové stránky pouze pro informační účely, tj. pokud se nepřihlašujete k používání webových stránek, neregistrujete se ani nám jinak neposkytujete informace, neshromažďujeme žádné osobní údaje, s výjimkou údajů, které váš prohlížeč přenáší, aby vám umožnil návštěvu webových stránek. Jedná se o:

·        IP adresa

·        Datum a čas žádosti

·        Časový rozdíl oproti greenwichskému času (GMT)

·        Obsah žádosti (konkrétní stránka)

·        Stav přístupu /HTTP-Statuscode

·        Množství přenesených dat v každém případě

·        Webová stránka, ze které požadavek pochází

·        Prohlížeč

·        Operační systém a jeho rozhraní

·        Jazyk a verze softwaru prohlížeče.

(2) Kromě toho mohou být při používání webových stránek ve vašem počítači uloženy soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají na váš pevný disk, přiřazují se k prohlížeči, který používáte, a jejichž prostřednictvím proudí určité informace na web, který soubor cookie nastavil (v tomto případě k nám). Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, ze které soubor cookie pochází, „životnost“ souboru cookie a hodnotu, obvykle náhodně vygenerované jedinečné číslo. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby nabídka internetu byla uživatelsky přívětivější a celkově efektivnější. Soubory cookie používáme pouze v souladu se zákonnými ustanoveními. To znamená, že vždy získáme odvolatelný souhlas, ledaže to není vyžadováno zákonem. To platí zejména tehdy, pokud je ukládání a čtení informací, včetně souborů cookie, nezbytně nutné pro zpřístupnění naší online nabídky.

Osobní údaje zpracováváme pomocí souborů cookie na různých právních základech. Pokud byl získán souhlas, je právním základem zpracování deklarovaný souhlas. Pokud nebyl udělen souhlas a soubory cookie jsou nezbytné, budou údaje zpracovávané pomocí těchto souborů cookie zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (např. při obchodním provozu naší online nabídky a zlepšování její použitelnosti) nebo, pokud se tak děje v souvislosti s plněním našich smluvních závazků, za účelem plnění našich smluvních povinností. Účely, pro které soubory cookie zpracováváme, vysvětlíme v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů nebo v souvislosti s našimi procesy souhlasu a zpracování.

Ke správě souborů cookie a vašeho souhlasu s tím používáme řešení od společnosti Papoo Software & Media GmbH. V rámci zpracování objednávky proto předáváme osobní údaje (údaje o souhlasu) společnosti Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn, Německo jako zpracovateli. Údaji o souhlasu rozumíme následující údaje: datum a čas návštěvy nebo souhlasu/odmítnutí, informace o zařízení. Zpracování údajů se provádí za účelem splnění právních povinností (povinnost poskytnout důkazy podle čl. 7 odst. 1 GDPR) a související dokumentace souhlasů, a tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. K ukládání údajů se používá místní úložiště. Údaje o souhlasu budou uchovávány po dobu 3 let. Údaje jsou uloženy v Evropské unii. Další informace o shromážděných údajích a kontaktní údaje naleznete na adrese https://www.ccm19.de/en/privacyclarification.html. Podrobnosti o používaných souborech cookie a možnost vyjádřit souhlas s používáním souborů cookie naleznete v nastavení souhlasu. Tam můžete svůj souhlas také odvolat.

2. Shromažďování osobních údajů pro osobní použití

(1) Kromě čistě informačního využití našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. Za tímto účelem budete muset obvykle poskytnout další osobní údaje, které použijeme k poskytnutí příslušné služby. Pokud je možné poskytnout další dobrovolné informace, budou odpovídajícím způsobem označeny. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro vaše používání webových stránek a/nebo plnění smlouvy uzavřené s námi nebo které nám sami poskytnete. Jedná se zejména o následující inventární údaje a údaje o používání, které mohou být předávány prostřednictvím formulářů na našich webových stránkách:

·        Společnost

·        Jméno (skládající se z pozdravu, titulu, jména, příjmení a pohlaví)

·        Adresa

·        Telefonní číslo

·        Číslo faxu

·        E-mailová adresa

·        Datum narození

·        Registrační a přihlašovací údaje uživatele

·        Bankovní údaje uživatele

·        Identifikační číslo pro daň z prodeje (nepovinné)

(2) Inventární údaje a údaje o používání budou použity k vytvoření, navržení, změně nebo ukončení smluvního vztahu s vámi, pokud to bude nutné pro splnění našich smluvních závazků, k přihlášení uživatele na webové stránky a ke kontaktování vás, pokud si to vyžádáte nebo je to nutné v rámci smluvního vztahu nebo povoleno zákonem.

Osobní údaje jsou ukládány a zpracovávány v rámci Evropské unie, s výjimkou údajů shromažďovaných níže uvedenými poskytovateli třetích stran.

3. Vymazání údajů

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo v případě zpracování údajů prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na webových stránkách uvedeno jinak, uchováváme vaše údaje pouze po dobu, po kterou je potřebujeme, např. ke zpracování žádosti, kterou jste nám zaslali. Vaše osobní údaje budou proto po vyřízení vaší žádosti vymazány, pokud nebude dohodnuto jinak. Inventární údaje budou vymazány dva roky po ukončení smluvního vztahu na konci kalendářního roku, pokud není nutné a zákonem povolené delší uchovávání.

4. Anonymní statistická analýza uživatelských údajů

Jsme oprávněni vytvářet uživatelské profily s použitím pseudonymů pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo pro účely návrhu webových stránek podle vašich potřeb, ledaže proti tomu vznesete námitky. Údaje o používání analyzujeme zejména anonymně pro statistické účely, abychom mohli webové stránky navrhnout podle požadavků. Proti takovému použití vašich osobních údajů můžete vznést námitku tím, že nám to oznámíte.

5. Používání služby Google Analytics

(1) K měření a analýze používání našich webových stránek používáme službu Google Analytics na základě pseudonymního identifikačního čísla uživatele. Identifikační číslo uživatele se používá k přiřazení analytických informací koncovému zařízení, aby bylo možné určit, k jakému obsahu uživatelé koncového zařízení přistupovali v rámci jednoho nebo více procesů používání, jaké vyhledávací výrazy použili, kdy k nim znovu přistupovali nebo kdy a jak dlouho interagovali s nabídkou našich webových stránek online, a to bez jedinečných údajů, jako jsou jména nebo e-mailové adresy. Pseudonymní profily uživatelů se vytvářejí na základě informací z používání různých zařízení, přičemž lze použít soubory cookie. Služba Google Analytics nezaznamenává ani neukládá jednotlivé IP adresy uživatelů z EU. Služba Google Analytics však poskytuje hrubé údaje o zeměpisné poloze odvozené ze struktury IP adresy. V případě uživatelů z EU budou údaje o IP adrese použity výhradně pro toto odvození geolokačních údajů, než budou vymazány. Při shromažďování metrik služby Google Analytics se všechny dotazy na IP adresu provádějí na serverech v EU a teprve poté je provoz přesměrován ke zpracování na servery Analytics mimo EU.

(2) Poskytovatelem služby Google Analytics je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko(https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/). Prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy. Se společností Google Ireland Limited jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů, jejíž obsah si můžete prohlédnout zde: https://business.safety.google/adsprocessorterms. Základem pro předávání údajů do třetích zemí je rámec EU a USA pro ochranu osobních údajů (DPF) a standardní smluvní doložky(https://business.safety.google/adsprocessorterms). Proti tomuto použití vašich osobních údajů můžete vznést námitku následujícím způsobem: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de; Nastavení pro zobrazování reklam: https://adssettings.google.com/authenticated. Další informace o službě Google Analytics, typech zpracování a zpracovávaných údajích naleznete na adrese https://privacy.google.com/businesses/adsservices.

6. Google Consent Mode

Na našich webových stránkách používáme režim Google Consent Mode, což je funkce poskytovaná společností Google, která nám umožňuje zajistit dodržování předpisů o ochraně osobních údajů a předpisů o souhlasu se soubory cookie. Google Consent Mode nám umožňuje zohlednit vaše nastavení souhlasu, zejména v souvislosti s používáním produktů Google, jako je Google Analytics a Google Ads.

Google Consent Mode funguje tak, že shromažďuje informace o tom, zda jste souhlasili s používáním souborů cookie a dalších sledovacích technologií na našich webových stránkách. Na základě těchto informací bude služba Google Analytics shromažďovat a odesílat data z vaší aktuální relace či nikoli.

Pokud jste nedali souhlas s používáním souborů cookie, nebudou službě Google Analytics nebo Google Ads předávány žádné informace o vašich online aktivitách.

8. Integrace služeb třetích stran

(1) Do naší online nabídky jsme integrovali videa ze služby YouTube, která jsou uložena na serveru www.YouTube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Všechny jsou integrovány v režimu „rozšířené ochrany údajů“, tj. pokud videa nepřehrajete, nebudou o vás jako uživateli na YouTube přenášeny žádné údaje. Údaje uvedené v odstavci 2 se přenášejí pouze při přehrávání videí. Na toto předání údajů nemáme žádný vliv. Na tyto webové stránky jsme také integrovali obsah od následujících poskytovatelů třetích stran: Google Maps.

(2) Při návštěvě webové stránky obdrží poskytovatel třetí strany informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku naší webové stránky. Kromě toho budou předány údaje uvedené v bodě 1.1 tohoto prohlášení. K tomu dochází bez ohledu na to, zda tento poskytovatel třetí strany poskytuje uživatelský účet, jehož prostřednictvím jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni k poskytovateli zásuvného modulu, budou tato data přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byl váš profil spojen s poskytovatelem třetí strany, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit.

(3) Poskytovatel, který je třetí stranou, ukládá tyto údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo pro účely tvorby svých webových stránek na základě potřeby. Takové hodnocení se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování reklamy podle potřeby. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat příslušného poskytovatele třetích stran.

(4) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem, který je třetí stranou, naleznete v níže uvedených prohlášeních o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů, kteří jsou třetími stranami. Tam také najdete další informace o svých právech v této oblasti a možnostech nastavení ochrany soukromí.

(5) Adresy příslušných poskytovatelů a URL s jejich prohlášeními o ochraně osobních údajů:

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornie 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

9. Subdodavatelé

V rámci zpracování osobních údajů využíváme subdodavatele a s těmito zpracovateli uzavíráme smlouvu v souladu s požadavky čl. 28 GDPR.

Jako subdodavatel hostingu webových stránek je využívána následující společnost:

Deutsche Telekom MMS GmbH

Riesaer Straße 5

01129 Dresden

NĚMECKO

https://www.telekom-mms.com/

10. Přítomnost na sociálních sítích (sociální média)

V rámci naší online přítomnosti na sociálních sítích zpracováváme údaje o uživatelích, kteří jsou zde aktivní. Osobní údaje mohou být zpracovávány i mimo Evropskou unii. To může vést k rizikům pro uživatele, protože to může například ztížit vymáhání práv uživatelů. Kromě toho se údaje uživatelů obvykle zpracovávají v rámci sociálních sítí pro účely průzkumu trhu a reklamy. Podrobný popis příslušných forem zpracování a možností vznést námitku (odhlásit se) naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů a v informacích poskytnutých provozovateli příslušných sítí.

Žádosti o informace a uplatnění práv subjektů údajů lze nejúčinněji uplatnit u samotných poskytovatelů. Přístup k údajům uživatelů mají pouze poskytovatelé, kteří mohou přímo přijímat příslušná opatření a poskytovat informace. Pokud stále budete potřebovat pomoc, můžete se obrátit na nás.

11. Ochrana osobních údajů

K ochraně osobních údajů uživatele přijímáme technická a organizační opatření v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů. Všichni naši zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích a jsou odpovídajícím způsobem proškoleni. Osobní údaje uživatele jsou při přenosu na webové stránky šifrovány pomocí protokolu HTTPS.

12. Práva subjektů údajů

Uživatel a další subjekty údajů mohou od nás požadovat následující práva týkající se jejich osobních údajů podle GDPR, která vyplývají zejména z čl. 15 až 21 GDPR:

Odkaz na právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které je prováděno na základě čl.6 odst.1 písm. e) nebo f) GDPR; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud souvisí s takovým přímým marketingem.

13. Dozorový úřad pro ochranu údajů a právo na odvolání

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje ustanovení GDPR.  Dozorový úřad pro ochranu osobních údajů, který je pro nás příslušný, je:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

Telefon: +49 (0) 6131 208-2449
Fax: +49 (0) 6131 208-2497
Web: https://www.datenschutz.rlp.de/   
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de  

14. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese privacy@eckes-granini.com nebo na naší poštovní adrese s dodatkem „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“.

15. Aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů

Čas od času je nutné obsah těchto zásad ochrany osobních údajů upravit. Vyhrazujeme si proto právo je kdykoli změnit. Změněné znění oznámení o ochraně osobních údajů zašleme registrovaným uživatelům e-mailem před jeho vstupem v platnost a zveřejníme je na stejném místě jako toto oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Pokud v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvádíme adresy a kontaktní údaje společností a organizací, mějte na paměti, že se adresy mohou v průběhu času měnit a že je třeba tyto informace před kontaktováním zkontrolovat.